Dejavnosti

V društvu izvajamo naslednje dejavnosti:

–   organiziramo predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in druga predavanja, povezana z diabetesom,
–    razširjamo izobraževalno literaturo s svojega delovnega področja (časopisi, revije, knjige, letaki, zloženke ipd.) in jo posredujemo vsem zainteresiranim, s čimer si prizadevamo, da se najširši krog ljudi seznani s problematiko sladkorne bolezni,
–    v sodelovanju s proizvajalci zdravil, zdravstvenih pripomočkov in drugih proizvodov, ki osebam s sladkorno boleznijo lajšajo življenje oziroma omogočajo boljšo kvaliteto bivanja, organiziramo prikaz le-teh,
–    organiziramo sestanke, srečanja in druge oblike druženja oseb s sladkorno boleznijo (športne prireditve, izlete, skupinsko terapijo, zdraviliško okrevanje, družabna srečanja, sejemsko dejavnost, predstavitve) in na ta način izmenjujemo izkušnje ter spoznanja s področja sladkorne bolezni,
–    pridobivamo sredstva za delovanje društva s strani občin, državnih institucij, fundacij, pokroviteljev, darovalcev in članov s članarino.

Programi, ki jih izvajamo tekom leta:

Preventivni program edukativnega okrevanja v Zdravilišču Strunjan
Program zajema zdravljenje in šolo dietne prehrane v okviru zdraviliščnega programa Zdravilišča Strunjan. Izvaja se konec meseca novembra in traja 7 dni. Članom društvo krije del stroškov udeležbe programa. V programu se izvedejo predavanja na temo edukativnega okrevanja in šole dietne prehrane. Izvajalec predavanj je članica društva, ga. Jožefa Rolih, ter strokovnjaki iz Zdravilišča Strunjan. Udeleženci se poučijo o pravilnem prehranjevanju, učinkoviti samokontroli in samovodenju bolezni. Pridobljeno znanje integrirajo v vsakodnevno življenje in si s tem olajšujejo življenje z boleznijo.

Srečanje ob Svetovnem dnevu diabetesa
V mesecu novembru društvo organizira srečanje članov in njihovih svojcev, kjer strokovnjaki predavajo o različnih temah s področja diabetesa. Dogodek popestrimo tudi s krajšim kulturnim programom in druženjem s pogostitvijo.

Športne aktivnosti
Člane društva peljemo na Športno-rekreativno srečanje diabetikov Slovenije, ki se odvija v mesecu maju.
Športno-rekreativno srečanje članov društva izvajamo konec meseca junija v Dolenjskih Toplicah. Zajema krajši pohod po okolici Dolenjskih Toplic, ki je prilagojen zmožnostim udeležencev, zabavno–rekreacijski del: balinanje, pikado, ples, ter pogostitev. Za udeležence organiziramo tudi merjenje sladkorja v krvi pred in po športno-rekreativnih aktivnostih.
Jesenski program druženja je organiziran v obliki izleta, ki se izvaja v mesecu oktobru v obliki celodnevnega srečanja. V program je vključen ogled kulturnih znamenitosti.

Redne mesečne športne aktivnosti – plavanje in pohodništvo
Plavanje se izvaja v zdravilišču Šmarješke Toplice v notranjem bazenu in v Laguni Balnea v Dolenjskih Toplicah. Člani društva imajo popust pri nakupu kart.
Vsako drugo  in četrto sredo v mesecu (razen v mesecih juliju in avgustu) organiziramo pohod po bližnji in daljnji okolici Novega mesta, ki je prilagojen sposobnostim udeležencev, povprečno pa traja od 2 do 3 ure.

Občni zbor
Občni zbor organiziramo vsako leto v mesecu marcu. Na zboru izvedemo formalni del z izvolitvijo organov občnega zbora, predstavimo program in finančni načrt za prihodnje leto, nato sledi tudi vrednotenje dela v preteklem letu in razprava o uspešnosti delovanja. Zaslužnim članom društva podelimo tudi priznanja. Poleg formalnega dela na Občnem zboru organiziramo tudi predavanja, kulturni program, druženje in pogostitev.

Socialni program
Program izvaja skupina za samopomoč in prostovoljci. Skupina ima srečanja vsak drugi četrtek v mesecu v prostorih društva. Obiskuje socialno izključene bolnike in omogoča članom skupine izmenjavo izkušenj, iskanje rešitev na drugačen način in skupno premagovanja težav.